Master of Shariah and Law (Specialisation in Criminal Law)

Postgraduate

Prog Card

Master of Shariah and Law (Specialisation in Criminal Law)

Master of Shariah and Law (Specialisation in Criminal Law)

Course Fee

MVR 4,499 per month x 15 months

Awarding Body
Villa College
Intake
January / May / September
Duration
1 Year
MNQF
Level 9
Mode
Face-to-Face/ Virtual
Code
MSL-CL

Programme Details

Introduction

The Master of Shariah and Law (Criminal Law) programme is geared towards the needs of students who have completed a Bachelor of Laws or Bachelor of Shariah and Law programme and wish to pursue a master’s degree specialising in Criminal Law. The programme will provide candidates the opportunity to enhance their understating of both Shariah and law aspects that are relevant to the Criminal Law. It will provide students the opportunity to examine key issues and principles of Criminal Law and deal with complex legal issues, drawing the right judgments. Upon completion, graduates will be able to formulate interpretations and arguments in line with legal frameworks of the Maldives, enabling them to follow a career in legal practice.

General Entry Criteria

  • Completion of a related Bachelor’s Degree in legal practice OR

  • A related Graduate Diploma at level 8 in the Maldives.

Core Modules

  1. Principles of Islamic Jurisprudence (Usool Fiqh)

  2. Human Rights in Islam

  3. International Criminal Law

Award Postgraduate Certificate in Shariah and Law

  1. Law of Evidence

  2. Islamic Criminal Law

  3. Research Methodology

  4. Research Project or Consultation Project

Course Fee: MVR 4,499 per month x 15 months

ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މިކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ޙާޞިލު ވާނެއެވެ.

-މިޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ޝަރީޢާ އާއި ކޮމަންލޯގެ ތެރެއިން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރެއަށް ދާޚިލުވާން އެނގޭނެއެވެ. 

-އަމިއްލައަށް ދިރާސާކޮށްގެން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ތަފާތު ދާއިރާގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނީ އައު ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގަންނަން ދަސްވާނެއެވެ. 

-ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުތަކާ ޤަވާއިދު ތަކުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ވިސްނުމާއި ޚިޔާލުތައް އުފައްދައި، ޤާނޫނީ ކަންކަމުގައި ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެއެވެ.

-ހައްލެއް ހޯދަން ދަތި އުނދަގޫ ގޮތްގޮތަށް ހުންނަ މައްސަލަތައް ވެސް ޙުކުމަކާ ހަމައަށް ގެންދިއުމަށް ހޭލުންތެރިވެ، މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ. 

-ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި، އަމިއްލަ ވިސްނުމާއި ޒިންމާގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ޙައްލު ކުރާނޭ މަގުތައް ހޯދަން ދަސްވާނެއެވެ. 

-ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އިޙުތިރާމް ކުރުމާއެކު، ޤާނޫނީ ޒިންމާތައް އުފުލުމުގައި ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ކުރިމަތި ލާން ދަސްވާނެއެވެ.

Videos

Khadheeja Ahmed, Shariah & Law programmes, FSL

Amish Abdulla, Shariah & Law programmes, FSL

MohD Imran, Shariah & Law programmes, FSL

Uza. Aishath Khaleela Abdul Sattar, Master of Shariah and Law (Specialisation in Criminal Law), FSL

Uza. Aishath Khaleela - Master of Shariah and Law (Specialisation in Criminal Law)

What our students say

Covid-19 struck when we were about to start our 2nd year in the program. We are the first batch to have completed most of the program virtually. Initially, I was uncertain that the best outcome would be achieved through such a learning experience. Nevertheless, Villa College ensured that it can be, by properly facilitating and enabling that the best arrangements were in place to assist the student's learning experience. With Villa College, whether it’s a classroom or a virtual experience, you feel no limitation to studying the subject of law, as Villa College is fully equipped to deliver the content in any mode of learning; whereby, the lecturers are experienced, qualified and capable of delivering the lessons in a manner that is easy for students to grasp. As such, my experience was fulfilling, and I am convinced that the outcome shall be fruitful as well.

Thank you, Villa College, for making the journey progress smoothly even with a significant transition amidst the program.

Mizna Waheedh - LLB (Hons)

Share this program