Student Testimonials

Student Testimonials
img
Akram Hussain
April 28, 2021

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... އަޅުގަނޑު މާސްޓާސް އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސް ވިލާ ކޮލެޖުން ފުރިހަމަ ކުރި އިރު ފާހަގަ ކުރެވުނީ ވިލާ ކޮލެޖަކީ އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި ކިޔަވަން ފުރުސަތު ލިބުނު ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި. ހަމަ އެހެންމެ ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި އުސްތާޛުންނަކީ، ކުދިންނާއި ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ، ކުދިންނަށް ދިމާވި ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް އެބޭފުޅުންނަށް ވެވެން އޮތް މިންވަރަކުން އެހީތެރިވެދިން އުސްތާޛުންގެ ގޮތުގައި. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދިޔައީ ދެން ހަދަންވީ ގޮތެއް ނޭނގިގެން އުޅެން ނުޖެހޭކަން. ހުރިހާ އިރުޝާދުތަކެއްވެސް ބޭނުންވާ ވަގުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ދެވިފައި ހުންނަ ކަން. ކޮލެޖުގެ އޮންލައިން ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ފަދައިން، ކުޅުދުއްފުށީގައި ތިބެގެން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮލެޖުން މި ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތަކީ މި ސަރަހައްދުގައި ކިޔެވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް.

img
Maryam Shifuna
April 28, 2021

As a child, I would always dress up as a nurse for various special occasions held at school and ever since then, nursing has been the field I wanted to succeed in. After my O’levels, I completed English for Further Studies, followed it up by completing Advanced Certificate in Nursing. This was when Villa College first opened their campus in my island, L.Gan. So, I decided to grab this opportunity and join the Diploma in Nursing programme in Villa College, as it is a top tier college in our country with highly qualified and extremely kind lecturers with an amazing studying environment and resources.

I have already faced many obstacles in different ways, in pursuing this dream of mine. I’m sure you will too, and I acknowledge that there are more to come as I go on. In order to overcome these obstacles and achieve my goals, I know that a good amount of determination and hard work is required. For all of you who are pursuing your dreams, my advice is to get out of your comfort zone sometimes in order to achieve your dreams, but to never fail in being yourself and to only pursue the things that you are truly passionate about.

img
Inasa Umar
April 28, 2021

My story isn’t extra ordinary. As a matter of fact, I am an ordinary student striving for outstanding results. Despite all this, I was a dreamer. I had several second thoughts about my career options. Upon finishing my A’ levels, I knew that I had to start somewhere and I am always extremely keen to learn. And also, I was ready to challenge myself with new obstacles too. Thus, I was looking for one of the best colleges with a flexible schedule, so I could work and study full-time.

I caught a catchy advertisement by Villa College, while I was exploring my higher studies options. Something between the lines ‘working students can do it as well’. I decided the program should be in the field of accounts and finance, hence I began my research and I got to know that Villa College provides Bachelors of Arts (Hons) in Accounting and Finance from University of West of England (UWE). I mean, what better than obtaining an international degree from a University among the top 20 business schools in England? That too in Maldives, and while working?

And that’s how I knew. Then, I enrolled to the program and started my studies in 2018. I must tell that this has been one the best decision I ever took. While studying with Villa College, I have enhanced a strong practical focus in the field and it has opened more routes in which I can reach an even higher position in my field.

Apart from the eye-catching greenery environment of the campus, one thing I have enjoyed was the open-access to huge arrays of financial databases, academic journals, e-books… etc., through UWE and Villa College as well. In addition to those, I have spent a fair amount of time enjoying the different student activities that were held, such as the annual futsal tournament and VC exposure trips.

Throughout my journey, I have met knowledgeable lecturers with great knowledge in the field and motivated to work further after degree as well as interesting, and fun classmates.

img
Mohamed Sharuwan Ismail
April 28, 2021

I was unaware of the opportunities in Higher Studies, here in the the Maldives when I studied for my O’levels. This actually made me think of going abroad for further studies. But after completing my O’levels, I did some research and found Villa College through various social media platforms. Afterwards, I got to know more about the College through the help of my friends and family. At that point, Villa College really captivated me and I really wanted to join one of their courses. Everyone that I spoke with, gave a lot of positive feedback about the quality of the courses provided and the unmatched natural environment of the College. I realized that Villa College is the most suitable place for any ambitious student, hoping to make a difference and become the best. Keeping this in mind, I decided to complete my A’levels first. It was after that, that I finally made the decision to join Villa College. Although, I didn’t want to go directly to a Degree programme, because I wanted to gain some basic understanding in Information Technology, as it a very interesting field for me, and as well as Business & Management. As such, I applied for C3 in Information Technology in January 2019, even though I had already finished my A’levels and was eligible to start a Degree programme straightaway. I would say that the experiences I have and the lessons I continue to learn here in Villa College are far better than what I expected from a local college. The lecturers are extremely friendly and aren’t hesitant to explain any of our doubts. Fast-forward to May 2019, I have now started my Degree in Business & Management from Villa College and I have now reached my second year of the Degree programme. This remains as one of the best decisions I have made, as this degree is from a prestigious UK university, the University of the West of England, which I am completing from the best Educational Institute in the Maldives. In Villa College, there are many opportunities for students as well. As one such opportunity, I was selected to become a Student Ambassador. I am extremely glad and privileged that I got selected to represent such a prestigious college, in fact, the first private college in the Maldives.

img
Hudha Rasheed
April 28, 2021

After finishing my O Levels, I was having a difficult time trying to figure out where I was going to be studying from. I heard about Villa College through social media and my peers, and all of them preached and promised great things. I applied with high expectations and great confidence that Villa College would become the stepping stone for me to reach amazing heights. Today, I am proud to say that I have never made a better decision.

Villa College boasts an excellent quality of teaching and learning, with the assistance of experienced and knowledgeable lecturers. The facilities that the college provides are top tier and simple to use.

I would love to point out how Villa College excelled even through the COVID-19 pandemic. Though their facilities were reduced to a simple screen, the quality of teaching never faltered. I would also like to praise the lecturers, who never gave up and continued giving their best through these difficult times. Villa College strives for perfection, and perfection they achieve!

Even though I spent only a year at Villa College, I would love to further my education and complete my degree from the very same institute that provided me the best form of teaching I have ever experienced. My grades sky-rocketed and I have never been prouder. Villa College is worth every penny spent!

img
Ismail Saamiu Shafeeg
April 28, 2021

Hi, my name is Samiu, and I am currently doing my Bachelor of Psychology in VC.

When I had completed my higher secondary, I did not know what career I wanted to pursue, and I dabbled in numerous fields of study but found most of them dry.

I spent my days writing fiction and poetry for most of my early twenties, which I thought would be my life-long passion – that was until I came across an old psychology book that belonged to my Mom.

As I kept reading through the book, psychology became more than a passion and more personal to my well-being and those around me.

Although I did want to study psychology, I could not go abroad for my studies due to circumstances. I also wanted to find a college or university in the Maldives where lecturers are competent, have a passion for their work, and celebrates academic debate.

Villa college is just that, and I would recommend this course to anyone who wants to pursue a psychology career. I also hope that anyone who has come across this testimonial who aspires to pursue a career other than psychology will think about taking an introductory course in psychology.

It is my belief that having some psychology knowledge can help anyone, both personally and professionally.