Master of Teaching Dhivehi Language

Key Facts
COURSE DURATION1 Year
COURSE TYPEPostgraduate programmes
MNQF LEVEL9
LEARNING MODEFull Time
ENTRY REQUIREMENTS

Entry Criteria

A related Bachelor’s Degree

OR A related Graduate Diploma at Level 8

COURSE OVERVIEW

· Intake: January / May / September

· Course Fee: MVR 4,350 per months x 15 months

STRUCTURE

Option 1: (Route for teachers with teaching qualifications)

Promoting Successful Learning

Educational Research

Maldivian History and Culture

* Award Postgraduate Certificate in Education

Examining Structure of Dhivehi Language

Analysis of Dhivehi Literature

Research Project

* Award Master of Teaching Dhivehi Language

 

Option 2: (Route for teachers without teaching qualifications)

Promoting Successful Learning

Educational Research

Maldivian History and Culture

* Award Postgraduate Certificate in Education

Examining Structure of Dhivehi Language

Analysis of Dhivehi Literature

Professional Experience; and

Capstone Project; or Action Research

* Award Master of Teaching Dhivehi Language

OTHER FACTS / COMMENTS

 

   ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލުވާނެއެވެ.

  • ތަފާތު ޙާލަތްތަކުގައި ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަ ތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ އެކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރާނެ ގޮތްތަކަށް ޝައުގުވެރި ކުރެވޭނެއެވެ.  އަދި  ފަންނީ ގޮތުންނާއި، ދިރާސާގެ ތެރެއިން ކަންކަން ދެނެގަންނާނޭ  ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

  • ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ތަފާތު ބައިތައް ތަހުލީލު ކުރާނޭގޮތް ދަސްކޮށްދީ، އެކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދޭނޭ ގޮތްތައް ވެސް ދަސްކޮށް ދެވޭނެއެވެ. 

  • ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތުގެ މައްޗަށް ވިސްނައިގެން އެކަންކަން ތަހުލީލު ކުރާނެ ގޮތްތައް އޮޅުން ފިލުވައިދީގެން ކިޔަވައިދޭން ދަސްކޮށް ދެވޭނެއެވެ. 

  • އުނގަންނައިދިނުމާއި، އިސްނަގައިގެން މިނިވަންކަމާ، ހުނަރުވެރިކަމާއެކު ކަންކަން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކުރާނޭގޮތްތައް ދަސްވާނެއެވެ. 

  • އުނދަގޫ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުން އަމިއްލަ ވިސްނުމާއެކު އެކަންކަން ޙައްލު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ދާނޭ ގޮތްތައް ދަސްވާނެއެވެ. 

  • އަލަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތި ލައިގެން، ހުނަރުވެރި ކަމާއެކު އެކަންކަން ޙައްލު ކުރަމުން ޒިންމާދާރުކަމާއި ގާބިލު ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާނޭ ގޮތްތައް ދަސްވާނެއެވެ. 

  • ތިމާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ތަކުގައިވެސް ޒިންމާދާރުވާނޭ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދީ، އެހެންމީހުން އުނގެނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރި ވެދޭނޭ މަގުތައް ފަހިކޮށްދީގެން ކުރިއަށް ދާނޭ ގޮތްތައް ދަސްވާނެއެވެ.
FACULTY / CENTREFaculty of Educational Studies (FES)
AWARDING BODYVilla College
PROGRAM DESCRIPTION

މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިން ދިވެހި ލޭންގުއޭޖް  ޕޮރޮގްރާމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުނގަންނައިދިނުމާއި، މުޤައްރަރަށް އަންނަމުންދާ ފަހުގެ ގޮންޖެހެވެނިވި ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ކަންކަމަށް މުދައްރިސުން އަހުލުވެރިކުރެވޭނެ މަގުކަށަވަރުކޮށް، ޤާބިލު މުދައްރިސުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤުޞަދު ޙާސިލުކުރެވޭނެގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕޮރޮގްރާމެކެވެ. ސެކަންޑަރީ އަދި ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދެވޭނެ ފެންވަރުގެ ޓީޗަރުން ބިނާކުރުމަށް އަމާޒުކުރާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ޒަރިޢްޔާއިން، ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކުރެވޭނޭ ދާއިރާތަކުގެތެރޭގައި، ދިވެހި ބަހުގެ އޮނިގަނޑާއި ބަހުގެ ހަމަ، ދިވެހި ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތު،  އަދި ދިވެހި ތާރީޚާއި އާދަކާދަ ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ އެންމެފަހުގެ ނަޒަރިއްޔާތަކާއި އުކުޅުތަކަށް ލޯހުޅުވުމަށް ވެސް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. ޖުމުލަގޮތެއްގައި، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާނެ ޤާބިލުކަން މިޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދެވިގެންދާނެއެވެ.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަގްޞަދުގައި މާސްޓާރސް ޕްރޮގްރާމުގެ 60 ކްރެޑިޓް ފުރިހަމަ ވުމުން ދަރިވަރުންނަށް ޕޯސްޓް ގްރެޑުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން އެޑިއުކޭޝަން އިންޓަރިމް އެވޯޑެއްގެގޮތުގައި އެރުވިގެންދާނެއެވެ. މި އިންޓަރިމް އެވޯޑަކީ އުނގަންނައި ދިނުމުގައި  ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހުނަރުތައް އަދި  ސުކޫލް ފެންވަރުގައާއި، ޢަމަލީ މައިދާނުގައި ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިދިނުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އެވޯޑެކެވެ. 

Apply Now

Related Programs

Master of Public Health

...

Postgraduate Certificate of Teaching in Higher Education

...

Master of Arts in Human Resource Management

...

Master of Teaching Quranic Studies

...

Master of Science in Counselling

...

MSc in Project Management

...

Master of Business Administration (VC)

...

Master of Shariah and Law (Specialisation in Criminal Law)

...

Master of Education in Teaching

The Master of Education in Teaching programme enables teachers and professionals to gain a masters level teaching qualification with credentials for school-based research and development activities. This will form an important part of their continuing professional development and will ensure graduates are well-equipped to meet the challenges of their teaching career. ...

Master of Education in Leadership and Management

The Master of Education in Leadership and Management programme provides the critical knowledge and skills required to lead in the education sector. The programme offers insight into systems thinking to strategically plan and manage the school environment to support student learning, and integrate evidence-based decision-making approaches into school leadership practices to support school growth and improvement. ...

Master of Research Studies

...

Master of Teaching Islamic Studies

...

Master of Research in Public Health

...

Postgraduate Certificate in Research Studies

The Postgraduate Certificate in Research Studies prepares students as a qualifying program as 'front-on' for research degrees for graduates from any discipline who do not have the appropriate research experience to undertake higher research degrees. ...

Postgraduate Diploma in Research Studies

The Postgraduate Diploma in Research Studies is a qualifying program as 'front-on' for research degrees for graduates from any discipline who do not have the appropriate research experience to undertake higher research degrees. ...

Postgraduate Diploma of Teaching

...

Postgraduate Diploma in Public Health

...